NURKOWANIE TORUŃ

AQUA AGA

Z nami zaczniesz swoją podwodną przygodę.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu do pływania, w celu właściwego przeprowadzenia zajęć.
 2. Przeprowadzenie zajęć na basenie zgodnie z regulaminem pływalni i zabezpieczenie wymaganej kadry instruktorskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator kursu ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.
 7. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Centrum Nurkowe AQUA AGA oraz regulaminu pływalni.

  1. Uczestnikami zajęć są dzieci od 5 roku życia.
  2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za karnet na konto najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji w ostatniej chwili z zajęć od wpłaconej kwoty zostanie potracone 60 zł za blokowanie miejsca, a w przypadku nie przystąpienia do zajęć w opłaconym cyklu karnetowym wpłata za karnet przepada.
  3. Udział w kursie jest zagwarantowany po dokonaniu płatności. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zajęć.
  4. Osoby zgłaszające dziecko i przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
  5. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe lub w przypadku dzieci starszych na poziom zaawansowania.
  6. Maksymalna liczba uczestników w grupie to 8 dzieci
  7. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka na kurs pływania w syrenim ogonie, deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach. Centrum Nurkowe Aqua Aga zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w kursie pływania w syrenim ogonie, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
  8. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z prowadzącym do końca trwania karnetu. Lekcje niewykorzystane podczas danego cyklu karnetowego nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
  9.  
  10. Można odrobić maksymalnie 2 lekcje w semestrze.
  11. Pamiętaj jednak, aby zawsze zgłosić planowaną nieobecność najpóźniej 24 godziny PRZED planowanymi zajęciami:
  12. – klikając “Zgłoś nieobecność” w zakładce kontakt@aquaaga.pl
  13. – sms-em
  14. – e-mailem
  15. – lub wiadomością na Facebook’u
  16.  
  17. Można odrobić tylko te zajęcia na których nieobecność wcześniej była zgłoszona.
  18. Zgłoszone nieobecności odrobisz w innym, uzgodnionym wspólnie z nami terminie.
  19. Zgłoszenie nieobecności bardzo nam pomaga w ustaleniu terminu odrobienia zajęć nauki pływania, możemy wtedy łatwo kontrolować liczbę osób w grupie.

   

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
  2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć.
  3. Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się pod natryskiem.
  4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu  ( i trwają 30 minut dla dzieci z aquatarapii, a dla pozostałych – 45 minut)
  5. Kurs pływania prowadzony jest przez cały rok szkolny od września do czerwca z wyłączeniem dni wolnych i podzielony jest na 3 części. Co 10 tygodni wykupuje się karnet, który jest do wykorzystania przez 10 tygodni.